B E F O R E    T H E    S U M M E R 

FOTO:
Amanda de Diego Riego

MODELO: 
Mireia